Põhikiri

Eassalu-Neitsi Külaseltsi põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing nimetusega Eassalu- Neitsi Külaselts (edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

2. Seltsi juhatuse asukohaks on Pärnu maakond Audru vald, Kihlepa küla, Neitsiraba Külastuskeskus, 88305.

3. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Selts püüab oma tegevusega arendada ühistegevust piirkonna külades(Soomra, Eassalu, Kihlepa, Kärbu, Kõima),aidata kaasa külavaimu tugevdamisele. Seltsi eesmärgiks on  koostada piirkonna arengukava ja osaleda  mitmesuguste projektide kirjutamisel ja elluviimisel maaelu edendamiseks. Selts aitab kaasa looduskaunite, ajaloolis-, kultuuriliste  kohtade väljaselgitamisel, eesmärgiga  muuta paikkonda atraktiivseks turistidele. Läbi viia täiskasvanute ja noorte koolitamist. Korraldada  seminare-loodusmatku keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Üürida välja ruume ja telkimisplatse. Kaasata küla arendustegevusse  lapsi ja  noori. Aidata kaasa noortekeskuse loomisele, noorte vaba aja sisustamisele.
Korraldada siseriiklikke- ja rahvusvahelisi üritusi külaelu edendamiseks.

4. Mittetulundusühing on asutatud 07.03.2004.aastal.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu;
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus või põhikirja punktis 2.6. toodud juhul
Üldkoosolek.
2.3 Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul. Seltsi juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist seltsist väljaastunud seltsi liikmete nimekirjast.

2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;
c)astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;

2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljavahetamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on ½ juhatuse liikmetest.
2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused.

3.1.Seltsi liikmetel on õigus:
osaleda häälteõigusega seltsi üldkoosolekul;
olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;

3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) jälgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi  organite otsuseid;
b)tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi;         .      ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d)  tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.;3.3.Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult   üldkoosoleku otsuse, mille poolt on lihthäälte enamus.

IV. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgemaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on :
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.
4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
4.4.Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist suulise või kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
4.5.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.
4.5.a.Teistkordsel üldkoosoleku kokkukutsumisel toimub koosolek kohsle saabunud liikmetega ja  otsustatakse lihthäälte enamusega.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.

4.7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku lihthäälteenamus.

V. Juhatus.
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.
5.4. Seltsi  nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 500000 krooni sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult lihthäälte enamusega.
5.4.a. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõiguste koormamise otsustamine mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolt häälteenamus.

VI. Osakondade õigused ja kohustused

6.1. Vähemalt 5 seltsi liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada seltsi piirkondliku osakonna.
6.2. Osakonna kõrgemaks organiks on osakonna koosolek.. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 3 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
6.4. Osakonnale jääb ½ osakonda kuuluvate seltsi liikmete liikmemaksust.
6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande seltsi juhatusele 1 kuu jooksul peale seltsi majandusaasta lõppu.

VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Seltsi likvideerimisel seltsi vara väheneb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.